Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 26.06.2017 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 45634

Описание

РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

/ Главно управление/

Задължения и отговорности:
– подпомага организацията за постигане на целите, като идентифицира и оценява рисковете в организацията.
– оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите;
– дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията.
– планира дейността по вътрешен одит въз основа на оценка на риска и при спазване на указанията на министъра на финансите по чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
– изготвя стратегическият план след обсъждане с ръководителя на организацията и с други лица на ръководни длъжности, като съответства на дългосрочните цели на организацията и поставя целите за стратегическо развитие на дейността по вътрешен одит.
– разработва годишен план, съдържащ конкретните одитни ангажименти, след обсъждане с Изпълнителния директор.
– изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

Изисквания:
– завършено висше образование, степен „Магистър“
– сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, или да притежавате валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор
– професионален опит – най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит
– отлична компютърна грамотност
– силно развити организационни и лидерски умения
– инициативност, способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения
– способност за работа под напрежение
– добри комуникативни умения и работа в екип

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение
– встъпително фирмено обучение
– допълнителен социален пакет
– висока позиция с възможности за професионална изява
– отлично възнаграждение

Район София
Град София

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 45634 / не по-късно от 26.06.2017 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]