Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 11.08.2017 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 45613

Описание

МЛАДШИ/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ – /ПО ЗАМЕСТВАНЕ/
/ Главно управление/

Задължения и отговорности:
– представлява Предприятието по граждански и административно наказателни дела;
– подготвя правни становища по възникнали казуси;
– изготвя договори от всякакво естество, свързани с дейността на Предприятието;
– представлява Предприятието пред държавни, общински и регулаторни органи и институции;
– взима отношение за законосъобразност по въпроси, свързани с организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки и участва в комисии по провеждане на процедурите.
– взима отношение за законосъобразност по въпроси, свързани с организацията и провеждането на процедури по Закона за държавната собственост и актовете по прилагането му и участва в тръжни комисии.
– изготвя и заверява съответните процесуални документи в хода на съдебните дела и изисква необходимите сведения, доказателства и други материали.
– дейно участва в работни групи по различни проекти в Предприятието.

Изисквания:
– завършено висше юридическо образование с придобита правоспособност;
– професионален опит се счита за предимство;
– задълбочени познания и опит в областта на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.;
– отлична компютърна грамотност
– силно развити организационни и лидерски умения
– инициативност, способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения
– способност за работа под напрежение
– добри комуникативни умения и работа в екип

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение
– встъпително фирмено обучение
– допълнителен социален пакет
– висока позиция с възможности за професионална изява
– отлично възнаграждение

Район София
Град София

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 45613 / не по-късно от 11.08.2017 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]