Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 10.04.2020 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 48477

Описание

Задължения и отговорности:

-проверява получените документи за откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки и относимостта им към конкретен вид процедура по Закона за обществените поръчки.

-изготвя пълната документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;
-изготвя всички решения на възложителя по откриване, провеждане и прекратяване на процедурите за възлагане на ОП;
-изготвя и предоставя на системния администратор за изпращане документите до Агенцията за обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на ОП и Официалния вестник на Европейския съюз, когато това е предвидено в ЗОП и ППЗОП, на хартиен и/или електронен носител;
-изготвя проект на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата за възлагане на ОП;
-участва в комисии назначени по реда на ЗОП, ако не е участвала в процеса на подготовка на техническите спецификации;
-подготвя бланки – декларации за членовете на комисиите за провеждане на процедурите съобразно ЗОП;
-изготвя решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП;
-изготвя и предоставя за изпращане, актове и покани на възложителя до участниците/ кандидатите и до АОП в нормативно определените случаи и срокове по ЗОП;
-предоставя изготвените проекти на актове и покани по откриване, провеждане и прекратяване на процедури за съгласуване със съответните длъжностни лица и за извършване на предварителен контрол;
-описва своевременно приложените в досието за задължение документи;
-изпраща информация до АОП за хода на процедурата по производство по обжалване;
-предоставя обобщена информация по определени критерии от създадената база данни за ОП;
-обобщава информацията за планираните ОП и съставя образеца на предварително обявление;
-отговаря за спазване на сроковете регламентирани в ЗОП, във връзка с възлагането на ОП и изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки.

Изисквания:
– завършено висше образование в областта на право, икономика, търговия;
– професионален опит минимум 3 години;
– задълбочени познания и опит в областта на  ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.;
– отлична компютърна грамотност
– силно развити организационни и лидерски умения
– инициативност, способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения
– способност за работа под напрежение
– добри комуникативни умения и работа в екип

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение
– встъпително фирмено обучение
– допълнителен социален пакет
– висока позиция с възможности за професионална изява
– отлично възнаграждение

 

Как да кандидатствате:
Моля, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка.
Посочете в кандидатурата си референтния номер на позицията, за която кандидатствате.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Район София
Град София

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 48477 / не по-късно от 10.04.2020 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]