Обща информация

 • Добавена на:
 • Краен срок: 20.08.2018 г.
 • Референтен номер: ДП - СП - 46827

Описание

Експерт, стопанска дейност – ТП София

/по заместване/

Задължения и отговорности:

 • проучва пазарните условия и потребителското търсене на произвежданите продукти;
 • проучва производствените възможности и качеството на произвежданата продукция на отделните продукти;
 • изготвя месечен отчет за стопанската дейност на териториалното поделение;
 • разработва месечен график за материалното осигуряване на производството и реализацията на продукцията;
 • извършва текущата работа по осигуряването на производството със суровини и материали, както и за реализацията на продукцията;
 • получава заявки от клиенти и прави оферти за сключване на договори;
 • координира работата с доставчиците на суровините и материалите по изпълнението на сроковете на доставките;
 • прави рекламации на суровините и материалите, неотговарящи на техническите условия и стандарти и изисквания за качество;
 • води кореспонденция между предприятието и клиентите и договаря промените по договорите, въз основа на постигнатите споразумения между доставчика и получателя;
 • следи за изпълнение на сроковете за доставка и реализация;
 • Контролира разходите на суровини и материали и приема заявки за доставянето им;
 • отговаря за изпълнението на всички изисквания, поставени във вътрешните правила при възлагане на обществени поръчки в ДП ФЗД;

Изисквания:
– завършено висше образование;
– професионален опит минимум 1 години;
– отлична компютърна грамотност
– силно развити организационни и лидерски умения
– инициативност, способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения
– способност за работа под напрежение
– добри комуникативни умения и работа в екип

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение
– встъпително фирмено обучение
– допълнителен социален пакет
– висока позиция с възможности за професионална изява
– отлично възнаграждение

Район София
Град София

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 46827 / не по-късно от 20.08.2018 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]