ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 в Държавно предприятие „Фонд затворно дело“

 

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД) е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал.3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003 г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение № 1/31.10.2003 г. на СГС предприятието е вписано в търговския регистър. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности които подпомагат, съпътстват или допълват основният му предмет на дейност.

 

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Какви лични данни обработваме?

           ДПФЗД използва личните данни основно за:

 • Изпълнение на задълженията на предприятието във връзка с извършването на подбор или обучение по открити от нас позиции, наемането на лица по трудови правоотношения, тяхното назначаване, осигуряване и проверка на справки, управлението на работата на персонала, професионалното развитие, трудовите възнаграждения и пенсионното администриране.
 • Обработка, необходима за изпълнение на задълженията и специфичните права на ДПФЗД в областта на трудовото право и социалното осигуряване.
 • Информация, която е необходима при сключването на договори, свързани с обществени поръчки, следвайки правилата заложени в ЗОП, сме заинтересовани единствено откъм информацията свързана с юридическите лица, които не са субект, по отношение на защитата на личните данни разгледани в Регламент (ЕС) 2016/679, именно: ЕИК или БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление и имената на управляващите.
 • Поради предотвратяването и разкриването на нарушения на закона, залавяне и преследване на нарушители, ДПФЗД използва видеонаблюдение, за което е информирало всеки един работник/служител, който работи на трудово правоотношение чрез информационни табели в сградата.
 • При използване на онлайн формата на сайта събираме и обработваме следната информация: имена, телефон и електронна поща, представляващи данни за контакт с Вас.

.

 

Как използваме и споделяме информацията Ви

Ние обработваме личните данни, които събираме, с цел: сключване на договори, възлагане на обществени поръчки, извършване на подбор или обучение по открити от нас позиции; удовлетворяваме различни правни европейски и международни изисквания, свързани с дейността ни; отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при участие в подбор или конкурс, ще се използват за допускането, участието и оценяването за конкретната позиция. Ако Вашата кандидатура бъде приета, съответната информация може да се използва от нас и за целите на подготвяне на документация за установяване на отношения служител – работодател.

ДПФЗД използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности, като например: хостинг, поддръжка на уебсайта и комуникации, събиране и обработване на лични данни чрез функционални бисквитки. В някои случаи тези трети страни в съответната сфера на дейност може да получат Вашите данни. ДПФЗД осъществява контрол над тези процеси, за да подсигури най-висока сигурност на данните Ви.

 

До кога съхраняваме информацията Ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас:

 • до приключване на подбора, освен ако не се налага запазване на данните за статистически цели;
 • до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

 

Сигурност

ДПФЗД взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Разработени са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

 

Кога можем да разкрием Ваши лични данни

ДПФЗД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

 

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез сайта, е обезпечен със съвременни технически средства. ДПФЗД няма да прехвърля данните Ви извън рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, ДПФЗД може да предостави Вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно изискванията на ДПФЗД, в съответствие с приложимото законодателство.

 

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

В ДПФЗД не се извършва профилиране и автоматизираното вземане на решения въз основа на събраните лични данни.

 

Достъп, корекции и оттегляне

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на ДПФЗД;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това. Когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета съществува право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от ДПФЗД и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление, адресирано до изпълнителния директор ДПФЗД в главното управление или в териториално поделение на предприятието, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове. Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ДПФЗД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

Пълнота, точност и навременност на информацията

Информацията в този сайт е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването му е изцяло решение на потребителите. сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

ДПФЗД се разграничава от всякакъв вид отговорност, свързана с грешки, пропуски или непозволена промяна в съдържанието на този сайт.

Цялото съдържание на сайта и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на сайта ни.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ЕИК 129009070

Седалище и адрес на управление:

бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

гр. София 1309

тел.: 02 931 92 95

Интернет страница: www.dpfzd.com

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДП „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“:

 

юрк. Христина Данаилова

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

гр. София 1309

E-mail: hristina.danailova@dpfzd.com