Търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение (ТП) на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД), гр. Белене, уведомяваме Ви, че търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия, както следва: Наименование и количество: – хлебна пшеница – прогнозно количество за продажба  1 500 000 кг. – предложението в…

Details

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело” (ДПФЗД), на основание чл.13  от ППЗДС, Заповед № З-1-3419-1/24.06.2021г. и Заповед № З-1-3420-1/24.06.2021г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрени от  министъра на правосъдието обявява: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в ПИ 05236.553.510 по…

Details

Избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ стартира процедура за избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г. Предмет на обявата: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, включително на изготвяне на…

Details

Определяне на първоначална наемна цена на недвижими имоти – сгради със селско-стопанско предназначение

ДО ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА- ОЦЕНИТЕЛИ ОТ РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ           ПОКАНА за подаване на оферта       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, с адрес на управление: гр.…

Details

Изкупуване на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект при  ТП на ДП „Фонд затворно  дело“ гр. Белене“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     П О К А Н А   Във връзка с провеждане на процедура ДП „Фонд затворно дело“ за избор на изкупвач на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект „Кравеферма” – първа категория при ТП на ДПФЗД гр. Белене, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта с…

Details