ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

        BG05M9OP001-1.021-0223-C01 „Развитие на ключови компетенции на служителите на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“         СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0223-C01 „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“   На 10.04.2018г ще…

ДП „Фонд затворно дело“ е одобрено като бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”- Компонент 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ към „Министерство на труда и социалната политика“

През 2018 година ДП „Фонд затворно дело“ е одобрено като бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”- Компонент 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ към „Министерство на труда и социалната политика“. Проектното предложение обхваща развитие на ключовите компетенции на служителите на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“. Договорът е получил финансиране от Инициативата за…

ДП „Фонд Затворно Дело“ сключи три годишен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 06.02.2017 г. ДП „Фонд Затворно Дело“ сключи три годишен договор с Държавен фонд „Земеделие“, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът е за изпълнение…

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен на обект: Ремонтни дейности в затвора гр. Стара Загора за обособяване на следствен арест

ПОКАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен на обект: “Ремонтни дейности в затвора гр. Стара Загора за обособяване на следствен арест”   Основни технико-икономически изисквания към проектната разработка. Местонахождение на обекта: град Стара Загора, община Стара Загора, кв.Индустриален, поземлен имот с идентификатор 68850.523.118. Административен адрес: град Стара Загора,…