Търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение (ТП) на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД), гр. Белене, уведомяваме Ви, че търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия, както следва: Наименование и количество: – хлебна пшеница – прогнозно количество за продажба  1 500 000 кг. – предложението в…

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело” (ДПФЗД), на основание чл.13  от ППЗДС, Заповед № З-1-3419-1/24.06.2021г. и Заповед № З-1-3420-1/24.06.2021г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрени от  министъра на правосъдието обявява: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в ПИ 05236.553.510 по…

Избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ стартира процедура за избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г. Предмет на обявата: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, включително на изготвяне на…

Определяне на първоначална наемна цена на недвижими имоти – сгради със селско-стопанско предназначение

ДО ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА- ОЦЕНИТЕЛИ ОТ РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ           ПОКАНА за подаване на оферта       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, с адрес на управление: гр.…

Изкупуване на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект при  ТП на ДП „Фонд затворно  дело“ гр. Белене“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     П О К А Н А   Във връзка с провеждане на процедура ДП „Фонд затворно дело“ за избор на изкупвач на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект „Кравеферма” – първа категория при ТП на ДПФЗД гр. Белене, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта с…

Закупуване на един брой млекоохладителна вана за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   ПОКАНА за подаване на оферти       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на един брой млекоохладителна вана  за нуждите на  Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян, МПП-„ГЕРЗОВИЦА“,  Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   Предмет : „Доставка и…

Закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив, подразделение гр. Смолян, Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   1. Предмет : Доставка на 20 тона люцерново сено  във вид на…

Определяне на първоначална наемна цена на недвижими имоти със стопанско предназначение,  за провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем

ДО ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА- ОЦЕНИТЕЛИ ОТ РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ           ПОКАНА за подаване на оферта       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, с адрес на управление: гр.…

Изкупуване на живи ярета 64 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРАСОВАНИ УЧАСТНИЦИ   П О К А Н А     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с провеждане на процедура за избор на фирма за изкупуване на   живи ярета 64 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта, при следните условия:   Предмет на…

Изкупуване на живи агнета 136 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРАСОВАНИ УЧАСТНИЦИ   П О К А Н А     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с провеждане на процедура за избор на фирма за изкупуване на   живи агнета 136  броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта, при следните условия:   Предмет на…