Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     ПОКАНА   За  определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин“. За обекта има изготвени проекти по всички части, издадено разрешение за…