Избор на изпълнител за извършване на геодезически услуги

ПОКАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА               На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закон за обществените поръчки,   Във връзка с възникнала необходимост от извършване на геодезическо заснемане на обекти, изградени в ПИ с идентификатор 10135.3515.1776 (пл. №789, кв.4, 16 подрайон по плана на гр. Варна) и ПИ с идентификатор…