Избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ стартира процедура за избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г. Предмет на обявата: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, включително на изготвяне на…