ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

        BG05M9OP001-1.021-0223-C01 „Развитие на ключови компетенции на служителите на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“         СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0223-C01 „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“   На 10.04.2018г ще…