Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело” (ДПФЗД), на основание чл.13  от ППЗДС, Заповед № З-1-3419-1/24.06.2021г. и Заповед № З-1-3420-1/24.06.2021г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрени от  министъра на правосъдието обявява: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в ПИ 05236.553.510 по…

Details

Избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ стартира процедура за избор на независим финансов одит за проверка и заверка на финансовите му отчети, доклад за дейността и финансовото му състояние за 2021 г. Предмет на обявата: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, включително на изготвяне на…

Details

Определяне на първоначална наемна цена на недвижими имоти – сгради със селско-стопанско предназначение

ДО ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА- ОЦЕНИТЕЛИ ОТ РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ           ПОКАНА за подаване на оферта       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, с адрес на управление: гр.…

Details

Изкупуване на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект при  ТП на ДП „Фонд затворно  дело“ гр. Белене“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     П О К А Н А   Във връзка с провеждане на процедура ДП „Фонд затворно дело“ за избор на изкупвач на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект „Кравеферма” – първа категория при ТП на ДПФЗД гр. Белене, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта с…

Details

Закупуване на един брой млекоохладителна вана за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   ПОКАНА за подаване на оферти       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на един брой млекоохладителна вана  за нуждите на  Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян, МПП-„ГЕРЗОВИЦА“,  Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   Предмет : „Доставка и…

Details